Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Hỏi về thủ tục dồn điền đổi thửa

20/11/2015 12:31

Hỏi: Theo chủ trương và yêu cầu của địa phương, gia đình tôi đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa. Nay gia đình tôi muốn dồn đổi cho một số hộ khác để thuận lợi hơn trong việc đưa máy móc vào sản xuất. Tôi muốn về các thủ tục cần phải làm để khi dồn điền, đổi thửa?

Vấn đề dồn điền đổi thửa được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

Trả lời:

Thực hiện các quy định của Luật Đất đai cũng như chính sách dồn điền đổi thửa của Nhà nước, vấn đề này được quy định rất rõ trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Theo đó, trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện việc “dồn điền đổi thửa” như sau:

"Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

UBND cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định 43/CP".

Trên đây là một số quy định chung về những thủ tục cần phải thực hiện khi dồn điền đổi thửa. Ông và gia đình nghiên cứu để thực hiện.

Luật gia Minh Hương

(Theo Báo Nông nghiệp Online)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết